หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสว่าง
 
 
นายบุญจันทร์ ทลาไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
" โคกสว่างเมืองน่าอยู่ คู่เกษตรอินทรีย์ สุขภาพดีถ้วนหน้า
การศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์ ร่มเย็นด้วยสิ่งแวดล้อม
เพียบพร้อมการบริการ มุ่งประสานกับมวลชน
ชุมชนเข้มแข็งพัฒนาอย่างยั่งยืน ประชาชนทุกคนพึ่งตนได้ "
วิสัยทัศน์ อบต.โคกสว่าง
 
  พันธกิจ
   
 
    การสร้างระบบบริหารการจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการวางแผนพัฒนาการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหาร และการปกครอง
    ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต และเศรษฐกิจของท้องถิ่น
    ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
    การสร้างความเข้มแข็งดานการพัฒนาอาชีพทุกด้านเพื่อให้เศรษฐกิจโดยรวมมีความมั่นคง
    การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้
    บริการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดีและยั่งยืนโดยใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์
    ปรับและส่งเสริมด้านสาธารณสุขมูลฐานของประชาชนให้อย่างทั่วถึง
    จัดระบบป้องกันด้านรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
 
  ยุทธศาสตร์
   
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนว  ทางการพัฒนา
  ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ระบบระบายน้ำ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก
  ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
  ก่อสร้างและขยายเขตบริการน้ำประปา
  บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า
  พัฒนาการใช้ที่ดิน
  พัฒนาแหล่งเก็บน้ำ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนว  ทางการพัฒนา
  การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
  การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย
  การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน
  การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ
  การบริการสาธารณะ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
แนว  ทางการพัฒนา
  ส่งเสริมศักยภาพ และขีดความสามารถในด้านการเกษตร และ
การแปรรูปสินค้าทางการเกษตร
  เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ
  การส่งเสริมการประกอบอาชีพและรายได้ของประชาชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
แนว  ทางการพัฒนา
  การสร้างจิตสำนึก และความตระหนักในการจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
  การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย
  การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนว  ทางการพัฒนา
  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมือง และสังคม
  ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร และองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา
  การพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
  การรักษาความสงบ ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินตลอดจนการพัฒนา และจัดระเบียบของชุมชนและสังคม
  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมของ อบต.
  การปรับปรุงและพัฒนารายได้
  ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชน ตามมาตรฐานสากล(PSO)
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ให้บริการ ข้อมูลข่าวสาร
ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหา
ความต้องการและ ข้อเสนอแนะ
ของประชาชน
คู่มือประชาชน
  SERVICE
แบบฟอร์ม เอกสาร
เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการติดต่อราชการ
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210 โทรศัพท์ : 044-666-149 โทรสาร : 044-666-149
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม 901,048 เริ่มนับ 26 ต.ค. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 080-617-2303