หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสว่าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลโคกสว่าง
วัดตะกรุมทอง
ตำบลโคกสว่าง
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสว่าง
1
2
3
 
 
นายบุญจันทร์ ทลาไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
 
 
 
 
กิจกรรม
ACTIVITIES
กิจกรรมที่หน่วยงานจัดขึ้น
กิจการสภา
COUNCIL
งานกิจการสภาของหน่วยงาน
   
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ประกาศ เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 152 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565 [ 31 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 143 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในีอบเดือน พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโ [ 4 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 248 
 
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ประกาศโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน [ 16 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 214 
ประกวดราคาซื้อขอซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสงรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บด้วยวิธ [ 16 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 388 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 1 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 297 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 


จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสว่างชัยศรี ประจำเดือน เมษายน [ 5 เม.ย. 2567 ]จ้างกิจกรรมตั้งจุดบริการประชาชนและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โด [ 3 เม.ย. 2567 ]จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ระบบน้ำประปาหมู่ ๖ บ้านเขื่อนด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2567 ]

 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
   
 
แก้ไขหนังสือแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1509  [ 5 เม.ย. 2567 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1510  [ 5 เม.ย. 2567 ]
การจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1497  [ 5 เม.ย. 2567 ]
การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1496  [ 5 เม.ย. 2567 ]
การจัดทำบัญชีผู้ประกอบการพัสดุอื่นนอกเหนือจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1490  [ 4 เม.ย. 2567 ]
กำชับการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะ กสว. มท 0820.2/ว1484  [ 4 เม.ย. 2567 ]
สำรวจการตั้งงบประมาณในการช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.2/ว1494  [ 4 เม.ย. 2567 ]
ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2567 และการเก็บกักน้ำเพื่อฤดูแล้งปี 2567/2568 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1493 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 เม.ย. 2567 ]
รวบรวมข้อมูลการติดต่อประสานงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1491  [ 4 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2567) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4128-4201 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 เม.ย. 2567 ]
การบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 1) กศ. มท 0816.2/ว1480 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 3 เม.ย. 2567 ]
แนวทางดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว3423  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การประชุมชี้แจงการติดตามผลการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับสูง ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1479  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 3 ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4298-4373 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 3 เม.ย. 2567 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว1459  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การประกาศเกียรติคุณหอพักเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1476  [ 3 เม.ย. 2567 ]
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ในเดือนมีนาคม 2567 กค. มท 0803.3/ว1471  [ 3 เม.ย. 2567 ]
คู่มือแนวทางการจัดทำและประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว5  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น (เพิ่มเติม) ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว6  [ 3 เม.ย. 2567 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรหลักการพื้นฐานของคุณธรรมออนไลน์ กศ. มท 0816.3/ว1454 เอกสารแนบ  [ 2 เม.ย. 2567 ]
ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อครู ข ผู้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1455  [ 2 เม.ย. 2567 ]
ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักสังคมสงเคราะห์ ระหว่างประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว1456  [ 2 เม.ย. 2567 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1453  [ 2 เม.ย. 2567 ]
ขอให้จัดส่งรูปภาพการจัดทำกิจกรรมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1441 เอกสารแนบ  [ 2 เม.ย. 2567 ]
การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว1433  [ 2 เม.ย. 2567 ]
แนวทางการจัดงานประเพณีสงกรานต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2567 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว1439  [ 2 เม.ย. 2567 ]
   
   
 
0023.5/ว2068 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้  [ 11 เม.ย. 2567 ]  
0023.5/ว1946 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 2/2567  [ 4 เม.ย. 2567 ]  
0023.5/ว1945 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมีนาคม 2567 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 4 เม.ย. 2567 ]  
0023.5/ว1943 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567)  [ 4 เม.ย. 2567 ]  
0023.5/ว248 การจัดสรรค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 3 เม.ย. 2567 ]  
0023.5/ว247 การจัดสรรค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 3 เม.ย. 2567 ]  
0023.5/ว246 การส่งเงินรายได้ค่าใบอนุญาตน้ำบาดาลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 เม.ย. 2567 ]  
0023.5/ว1767 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567  [ 27 มี.ค. 2567 ]  
0023.5/4917 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 26 มี.ค. 2567 ]  
0023.5/ว1652 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 1/2567  [ 21 มี.ค. 2567 ]  
0023.5/ว1651 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุ  [ 21 มี.ค. 2567 ]  
0023.5/ว1617 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 20 มี.ค. 2567 ]  
0023.5/ว1616 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข งวดที่ 1  [ 20 มี.ค. 2567 ]  
0023.5/ว224 นำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 20 มี.ค. 2567 ]  
0023.5/3501 การจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  [ 7 มี.ค. 2567 ]  
0023.5/3485 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 7 มี.ค. 2567 ]  
0023.5/ว1220 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 7 มี.ค. 2567 ]  
0023.5/ว974 การรายงานผลการดำเนินการโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่าการชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 และการส่งเงินเหลือจ่ายคืนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 7 มี.ค. 2567 ]  
0023.5/ว99 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567  [ 7 มี.ค. 2567 ]  
0023.5/ว1274 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา  [ 6 มี.ค. 2567 ]  
   
   
 
อบต.กลันทา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 25 [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 8 
อบต.สายตะกู เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 [ 10 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 6 
อบต.กลันทา ข้อมูลราคากลางโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา [ 9 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 10 
อบต.กลันทา กิจกรรมการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน [ 5 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 18 
อบต.กลันทา ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2567 ไตรมาสที่ 2 [ 5 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 5 
อบต.กลันทา ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2567 ไตรมาสที่ 1 [ 5 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 9 
อบต.กลันทา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ [ 5 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 13 
อบต.กลันทา ประกาศสรรหาผู้ประสงค์ดำเนินการขุดลอกลำห้วยยางฯ กรณีไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ [ 26 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 39 
อบต.สายตะกู ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง [ 15 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 25 
อบต.สายตะกู การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy [ 15 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 28 
อบต.สายตะกู การจัดจ้าง ในปี พ.ศ. 2567 [ 14 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 26 
อบต.สายตะกู ประกาศผลการจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2567 [ 14 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 43 
อบต.สายตะกู การลงทะเบียนและยื่นขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 14 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 20 
อบต.สายตะกู การลงทะเบียนและยื่นขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ [ 14 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 20 
อบต.กลันทา ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง [ 27 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 36 
   
   
 


ทต.โนนเจริญ จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศก [ 10 เม.ย. 2567 ]


อบต.โคกสว่าง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสว่างชัยศรี ประจำเดือน เมษายน [ 5 เม.ย. 2567 ]


อบต.กลันทา การป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการซ่อมฝายน้ำล้นบ้ [ 5 เม.ย. 2567 ]


อบต.กลันทา ซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บ้านกลันทา [ 5 เม.ย. 2567 ]


อบต.สายตะกู จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร ถนนหน้าบ้านนายรัตน์ ใยอุ่น [ 4 เม.ย. 2567 ]


ทต.โนนเจริญ จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต ์ พ.ศ. [ 3 เม.ย. 2567 ]


อบต.โคกสว่าง จ้างกิจกรรมตั้งจุดบริการประชาชนและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โด [ 3 เม.ย. 2567 ]


ทต.โนนเจริญ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2567 ]


ทต.โนนเจริญ ซื้อน้ำมันฉีดพ่นยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2567 ]


อบต.โคกสว่าง จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ระบบน้ำประปาหมู่ ๖ บ้านเขื่อนด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2567 ]


อบต.กลันทา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านกลันทา สายทางซอย ๕ บ้านนาย [ 2 เม.ย. 2567 ]


อบต.สายตะกู จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร (จากบ้านนายสุพรรณ เม็งประโ [ 2 เม.ย. 2567 ]


อบต.สายตะกู จ้างโครงการก่อสร้างขยายเขตท่อเมนประปา ขนาด 2-3 นิ้ว ภายในหมู่บ้าน บ้านน้อยลำชี ห [ 2 เม.ย. 2567 ]


ทต.โนนเจริญ ซื้อน้ำมันเบรคและน้ำมันไฮดรอลิค (รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน ๘๑-๗๓๕๓) โดยวิธี [ 1 เม.ย. 2567 ]


ทต.โนนเจริญ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2567 ]


อบต.กลันทา จ้างเหมารถรับ - ส่งเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา ประจ [ 1 เม.ย. 2567 ]


ทต.โนนเจริญ จ้างทำป้ายไวนิล (โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมา [ 1 เม.ย. 2567 ]


ทต.โนนเจริญ จ้างทำป้ายไวนิล (โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมา [ 1 เม.ย. 2567 ]


ทต.โนนเจริญ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2567 ]


อบต.สายตะกู จ้างโครงการซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ (จากซุ้มประตูทางเข้าบ้านสายโท 11 เหนือ - อาคารโร [ 1 เม.ย. 2567 ]
   
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
OTOP
ดูทั้งหมด
   
-สินค้า OTOP-
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสว่าง
สถานที่สำคัญ
TRAVEL
ดูทั้งหมด
 
 
 
 
E-Service
 
คำร้องขอให้ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน คำร้องขอให้ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
     
 
 
     
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
 
 
กระดานสนทนา
WEBBOARD
 
   
 
เว็บไซต์ อบต.โคกสว่าง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (24 ต.ค. 2565)    อ่าน 476  ตอบ 0  
   
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
NAXSOLUTION
Web Appication Design
 
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ให้บริการ ข้อมูลข่าวสาร
ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหา
ความต้องการและ ข้อเสนอแนะ
ของประชาชน
คู่มือประชาชน
  SERVICE
แบบฟอร์ม เอกสาร
เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการติดต่อราชการ
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210 โทรศัพท์ : 044-666-149 โทรสาร : 044-666-149
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม 1,031,146 เริ่มนับ 26 ต.ค. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 080-617-2303
 
 
อบต.โคกสว่าง จ.บุรีรัมย์
CLICK