หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสว่าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลโคกสว่าง
วัดตะกรุมทอง
ตำบลโคกสว่าง
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสว่าง
1
2
3
 
 
นายบุญจันทร์ ทลาไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
 
 
 
 
กิจกรรม
ACTIVITIES
กิจกรรมที่หน่วยงานจัดขึ้น
กิจการสภา
COUNCIL
งานกิจการสภาของหน่วยงาน
   
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ประกาศ เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 71 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565 [ 31 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 67 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในีอบเดือน พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโ [ 4 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 128 
 
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ประกาศโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน [ 16 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 136 
ประกวดราคาซื้อขอซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสงรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บด้วยวิธ [ 16 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 256 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 1 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 208 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 


จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สนามเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง [ 25 ก.ย. 2566 ]จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2566 ]จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสำเนาข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. [ 15 ก.ย. 2566 ]

 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
   
 
ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลโครงการส่งเสริมอาชีพทางเลือกทดแทนการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4013 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 29 ก.ย. 2566 ]
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2566/67 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4012  [ 29 ก.ย. 2566 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4019 อบจ. เทศบาล, อบต. เงินล้น  [ 29 ก.ย. 2566 ]
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4004  [ 29 ก.ย. 2566 ]
การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต สน.คท. มท 0808.2/ว4001  [ 29 ก.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว3998  [ 28 ก.ย. 2566 ]
แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงานและช่องทางการติดต่อราชการ สล. มท 0801.1/349  [ 28 ก.ย. 2566 ]
การรายงานข้อมูลการจัดตั้งชุมชนและคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3991  [ 28 ก.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.5/ว40 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.5/ว40  [ 28 ก.ย. 2566 ]
มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2566 เพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3993 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินเบื้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เหลือจ่าย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3994 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.ย. 2566 ]
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.4/ว3990  [ 28 ก.ย. 2566 ]
การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราค่าตอบแทน และการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว9056  [ 27 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ประจำเดือนกันยายน 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3976 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ส่งเสริมการกักเก็บน้ำด้วยบ่อเก็บน้ำคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ที่ได้มาตรฐาน กพส. มท 0810.4/ว3973  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ผลการคัดเลือกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 กสว. มท 0820.2/ว3962 ประกาศฯ  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ข้อเสนอการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ฉบับปรับปรุง กสว. มท 0820.2/ว3963 เอกสารแนบ  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก กศ. มท 0816.4/ว3957  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว3948  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 8/2566 หัวข้อ การดูและพัฒนาเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilties : LD): ครอบครัว โรงเรียน/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และชุมชน จากงานวิจัยสู่การปฏิบัติ กศ. มท 0816.4/ว3956  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สน.คท. มท 0808.3/ว8965  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.7/ว3935  [ 26 ก.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว3901  [ 26 ก.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3958  [ 26 ก.ย. 2566 ]
   
   
 
0023.5/ว5572 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 8/2566  [ 29 ก.ย. 2566 ]    
0023.5/ว5571 การโอนเงินที่เรียกเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 29 ก.ย. 2566 ]    
บร0023.5/ว5554 การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  [ 28 ก.ย. 2566 ]    
0023.5/16022 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 28 ก.ย. 2566 ]    
0023.5/ว839 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 27 ก.ย. 2566 ]    
0023.5/ว838 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 27 ก.ย. 2566 ]    
0023.5/ว5496 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพิ่มเติม กรณีการปรับอัตรา การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได  [ 25 ก.ย. 2566 ]  
0023.5/ว5490 คู่มือการชำระเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online  [ 25 ก.ย. 2566 ]  
0023.5/15729 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนสิงหาคม - กันยายน 2566)  [ 25 ก.ย. 2566 ]  
บร0023.5/ว829,ว830 แจ้งแนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้ง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ แนบ1 ]  [ 22 ก.ย. 2566 ]  
บร0023.5/ว827,ว828 ขอแจ้งประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ [ แนบ1 ]  [ 22 ก.ย. 2566 ]  
0023.5/ว824 การนำส่งรายได้ค่าใบอนุญาตน้ำบาดาลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 ก.ย. 2566 ]  
0023.5/ว813 นำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 ก.ย. 2566 ]  
0023.5/ว5405 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 ก.ย. 2566 ]  
0023.5/15350 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 18 ก.ย. 2566 ]  
บร0023.5/ว5342 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือนสิงหาคม 2566  [ 18 ก.ย. 2566 ]  
0023.5/ว5296 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566) เพิ่มเติม  [ 14 ก.ย. 2566 ]  
บร0023.5/ว801,ว803 ขอประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอการถ่ายทอดสดย้อนหลังการสัมมนา เรื่อง คลายปมปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ [ แนบ1 ]  [ 13 ก.ย. 2566 ]  
บร0023.5/ว797,ว798 การอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีหน่วยงานของรัฐดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตรงกับวันหยุดราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 [ แนบ1 ]  [ 13 ก.ย. 2566 ]  
บร0023.5/ว791,ว792 กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม [ แนบ1 ]  [ 13 ก.ย. 2566 ]  
   
   
 
อบต.กลันทา วันพระราชทานธงชาติไทย [ 28 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 13 
อบต.กลันทา แจ้งเตือนให้มาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 14 
อบต.โคกสว่าง ประชาสัมพันธ์เรื่องพิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง [ 7 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 37 
อบต.กลันทา โครงการป้อกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและแนวทางยุติปัญหาด้านอาชญากรรมในตำบลกลันทา [ 21 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 49 
อบต.กลันทา สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารสว่นตำบลกลันทา ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 9 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 81 
อบต.โคกสว่าง คำสั่ง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.โคกสว่าง [ 9 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 40 
อบต.โคกสว่าง คำสั่ง ระบบสำหรับปฏิบัติหน้าที่อิเล็กทรอนิกส์ [ 9 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 24 
อบต.โคกสว่าง สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ [ 9 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 23 
อบต.โคกสว่าง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชก [ 27 ก.ค. 2566 ]    อ่าน 40 
อบต.กลันทา โครงการรณรงค์ให้ความรู้ด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันและระงับโรคติดต่อ [ 24 ก.ค. 2566 ]    อ่าน 65 
อบต.กลันทา ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี [ 21 ก.ค. 2566 ]    อ่าน 61 
อบต.โคกสว่าง ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง [ 18 ก.ค. 2566 ]    อ่าน 69 
อบต.โคกสว่าง ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสว่างชัยศรี [ 18 ก.ค. 2566 ]    อ่าน 34 
ทต.โนนเจริญ ประกาศเรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ( ไตรมาส 3 ) ประจำปี 2566 [ 17 ก.ค. 2566 ]    อ่าน 54 
ทต.โนนเจริญ ประกาศเทศบาลตำบลโนนเจริญ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป [ 13 ก.ค. 2566 ]    อ่าน 4829 
   
   
 


ทต.โนนเจริญ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนเจริญ เดือน กันยายน พ. [ 29 ก.ย. 2566 ]


อบต.สายตะกู ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (จัดซื้อมิกเซอร์ (MIXER) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพา [ 28 ก.ย. 2566 ]


ทต.โนนเจริญ จ้างก่อสร้างถนนดินยกระดับ ลงหินคลุก บ้านหัวถนน หมู่ที่ ๗ ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านก [ 27 ก.ย. 2566 ]


อบต.กลันทา จ้างเหมารถขุดตีนตะขาบขุดร่องเปิดทางระบายน้ำพร้อมวางท่อและปรับแต่งงานดิน โดยวิธีเ [ 26 ก.ย. 2566 ]


อบต.กลันทา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2566 ]


อบต.กลันทา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2566 ]


อบต.กลันทา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2566 ]


อบต.โคกสว่าง จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สนามเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง [ 25 ก.ย. 2566 ]


อบต.โคกสว่าง จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2566 ]


อบต.กลันทา จ้างเหมารถรับ - ส่งเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา ประจ [ 25 ก.ย. 2566 ]


อบต.กลันทา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา ประจำเด [ 25 ก.ย. 2566 ]


อบต.สายตะกู ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2566 ]


อบต.สายตะกู ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน [ 25 ก.ย. 2566 ]


อบต.สายตะกู ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2566 ]


อบต.สายตะกู ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร ) จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 22 ก.ย. 2566 ]


อบต.กลันทา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]


อบต.กลันทา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คซ่อมบำรุงรถยนต์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) โดยวิธีเฉพาะ [ 22 ก.ย. 2566 ]


อบต.กลันทา จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาผิวดิน บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๘ ตำบลกลันทา อำเภอเมืองบุ [ 22 ก.ย. 2566 ]


อบต.กลันทา จ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (วอลเลย์บอล,ตะกร้อ) หมู่ที่ ๑๒ บ้านร่องหมา [ 22 ก.ย. 2566 ]


อบต.กลันทา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านกลันทา ซอยบ้านนายคอย บุญมา [ 22 ก.ย. 2566 ]
   
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
OTOP
ดูทั้งหมด
   
-สินค้า OTOP-
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสว่าง
สถานที่สำคัญ
TRAVEL
ดูทั้งหมด
 
 
 
 
E-Service
 
คำร้องขอให้ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน คำร้องขอให้ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
     
 
 
     
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
 
กระดานสนทนา
WEBBOARD
 
   
 
เว็บไซต์ อบต.โคกสว่าง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (24 ต.ค. 2565)    อ่าน 182  ตอบ 0  
   
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
NAXSOLUTION
Web Appication Design
 
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ให้บริการ ข้อมูลข่าวสาร
ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหา
ความต้องการและ ข้อเสนอแนะ
ของประชาชน
คู่มือประชาชน
  SERVICE
แบบฟอร์ม เอกสาร
เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการติดต่อราชการ
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210 โทรศัพท์ : 044-666-149 โทรสาร : 044-666-149
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม 883,215 เริ่มนับ 26 ต.ค. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 080-617-2303
 
 
อบต.โคกสว่าง จ.บุรีรัมย์
CLICK