ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์    องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง   ตำบลโคกสว่าง  อำเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์  31210  Tel : 044-666149  Fax : 044-666150อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


นายนิธิพงศ์ เพ็ชรจันทึก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง


นางณปภัช หงส์จันอัด
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวฐิตาพร ชะวาลิสันต์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายวัชรพงษ์ บุญเรือง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน


นางณัฐกฤตา สงกูล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายทักษ์ดนัย ดำเสนา
นิติกรปฏิบัติการ


นางวรรณดี พึ่งเกษม
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวนฤมล แสงอรุณ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายเชาวลิต จันทะนันท์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายกิตติกรณ์ ตีบไธสง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นางสาววิจิตรา สนิท
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


นายบัณฑิต จันทะนันท์
พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา


นายอดิศักดิ์ สายบุตร
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวพรพรรณ แวงชิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวปฐมาวดี แพนแก้ว
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


น.ส.บังอร ชนะกูล
คนงานทั่วไป


นายประกอบ มารศรี
คนงานทั่วไป


นายสมเดช แพงไธสง
คนงานทั่วไป


นายสัญชัย บุญทิพย์
คนงานทั่วไป


นายทองหล่อ บุญหว่าน
คนงานทั่วไป
สถานที่ตั้ง อบต. เป็นอย่างไร
สะอาด
ดูดี
ไปมาสะดวก
หายาก
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.166.207.223
คุณเข้าชมลำดับที่ 702,982 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
ต. โคกสว่าง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
Tel : 044-666149  Fax : 044-666150
Email : khoksawang_br@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.