ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์    องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง   ตำบลโคกสว่าง  อำเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์  31210  Tel : 044-666149  Fax : 044-666150อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
  หน้าแรก     วิสัยทัศน์การพัฒนา 

วิสัยทัศน์การพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนา  

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดหมายและปรารถนาคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้น หรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กที่มีประชากรส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่หนาแน่นและสงบสุข ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นหลักโดยใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์ ได้กำหนดวิสัยทัศน์  ดังนี้

โคกสว่างเมืองน่าอยู่ คู่เกษตรอินทรีย์ สุขภาพดีถ้วนหน้า การศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์ ร่มเย็นด้วยสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมการบริการ มุ่งประสานกับมวลชน ชุมชนเข้มแข็งพัฒนาอย่างยั่งยืน ประชาชนทุกคนพึ่งตนได้

 

พันธกิจ (MISSION)

                        1) การสร้างระบบบริหารการจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการวางแผนพัฒนา การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง

                        2) ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น

                        3) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

                        4) การสร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนาอาชีพทุกด้านเพื่อให้เศรษฐกิจโดยรวมมีความมั่นคง

                        5) การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพอตนเองได้

                        6) บริการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดีและยั่งยืนโดยใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์

                        7) ปรับและส่งเสริมด้านสาธารณสุขมูลฐานของประชาชนให้อย่างทั่วถึง

                        8) จัดระบบป้องกันด้านรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

 

 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน    

ก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความ    ต้องการ

ด้านเศรษฐกิจ        

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนและลดค่าใช้จ่าย

ด้านสังคม              

ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึงรวมทั้งปลูกฝังและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสร้างความตระหนักและอนุรักษ์คุณค่าวัฒนธรรม

ดำเนินการส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

                ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีการนันทนาการอย่างมีคุณภาพและเพียงพอ

ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีทั่วหน้า

ด้านสิ่งแวดล้อม      

จัดการด้านมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน

บริหารจัดการด้านทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ด้านองค์กร 

การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการ                      

 

สถานที่ตั้ง อบต. เป็นอย่างไร
สะอาด
ดูดี
ไปมาสะดวก
หายาก
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.166.207.223
คุณเข้าชมลำดับที่ 702,985 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
ต. โคกสว่าง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
Tel : 044-666149  Fax : 044-666150
Email : khoksawang_br@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.