ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์    องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง   ตำบลโคกสว่าง  อำเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์  31210  Tel : 044-666149  Fax : 044-666150อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
  หน้าแรก     ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านเศรษฐกิจ
ด้านเศรษฐกิจ  

ด้านเศรษฐกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

 

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร

                ลักษณะการประกอบอาชีพของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง โดยทั่วไปประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้างและค้าขาย ซึ่งในพื้นที่ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำไร่  ทำนา  ทำสวนผลไม้   ปลูกผัก  เป็นต้น  ทำปศุสัตว์ เช่น เลี้ยงไก่ฟาร์ม  โค  สุกร เป็ด เป็นต้น

                                รายได้ของประชากรเฉลี่ยต่อครัวเรือน  204,904.59  บาท/คน/ปี

                                รายได้ของประชากรเฉลี่ยต่อคน  46,749.24  บาท/ครัวเรือน/ปี  

 

 

ด้านเกษตรกรรม

                ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ในพื้นที่ทั่วไปในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมาณร้อยละ 65 ประกอบอาชีพปศุสัตว์ 10 ประกอบอาชีพรับจ้างร้อยละ 20 และประกอบอาชีพด้านบริการร้อยละ 5

 

 

 

การพาณิชยกรรม/การบริการ

                การพาณิชย์ส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ไม่มีแหล่งเงินกู้ หรือแหล่งเงินทุนตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่แล้วมาจากธนาคารที่อยู่ในเขตอำเภอหนองกี่ และมีแหล่งเงินทุนของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ กองทุนหมู่บ้าน และนอกจากนี้ก็เป็นของนายทุนซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูง สถานประกอบการด้านการพาณิชยกรรมและการบริการ เช่น  สถานีบริการน้ำมัน (ปั้มหลอด)  จำนวน  4  แห่ง และร้านค้าทั่วไป  จำนวน  50  แห่ง  ร้านเสริมสวย  4  แห่ง  ร้านซ่อม  7  แห่ง

 

 

การอุตสาหกรรม

                ลักษณะอุตสาหกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง โดยส่วนใหญ่แล้วยังเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อม หรืออุตสาหกรรมในครัวเรือน อุตสาหกรรมที่ประกอบการอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  ได้แก่

                                1) โรงสีข้าว                                                       จำนวน                 25            แห่ง

                                2) อุตสาหกรรมครัวเรือน (ทำขนมจีน)             จำนวน                   4            แห่ง

                                3) กลุ่มอาชีพชุมชน                                            จำนวน                   7            กลุ่ม ได้แก่

                                                3.1) กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง  หมู่ 1

                                                3.2) กลุ่มเลี้ยงสุกรเพื่อการผลิต  หมู่ 1

                                                3.3) กลุ่มผลิตภัณฑ์รากไม้  หมู่ 2

                                                3.4) กลุ่มอาชีพสตรีแม่บ้าน  หมู่ 3

                                                3.5) กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง  หมู่ 6

                                                3.6) กลุ่มส่งเสริมอาชีพค้าของเก่า  หมู่ 7

                                                3.7) กลุ่มส่งเสริมอาชีพหาของเก่า  หมู่ 8

 

  

 

การท่องเที่ยว

                ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง มีแหล่งหรือสถานที่ที่เหมาะสมที่จะปรับปรุงใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้แก่ หนองพลวงและป่าเมืองไผ่

 

 

การปศุสัตว์

                สำหรับการปศุสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ประชาชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์  ได้แก่  โค  กระบือ  สุกร  เป็ด  และไก่

 

สถานที่ตั้ง อบต. เป็นอย่างไร
สะอาด
ดูดี
ไปมาสะดวก
หายาก
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.166.207.223
คุณเข้าชมลำดับที่ 702,992 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
ต. โคกสว่าง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
Tel : 044-666149  Fax : 044-666150
Email : khoksawang_br@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.