ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์    องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง   ตำบลโคกสว่าง  อำเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์  31210  Tel : 044-666149  Fax : 044-666150อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
  หน้าแรก     ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

 

การคมนาคม การจราจร

       

        ถนน

ถนนสายหลัก  ตำบลโคกสว่างมีถนนที่ประชาชนใช้สัญจรเชื่อมระหว่างตำบล ดังนี้

ถนนลาดยางของกรมทางหลวงชนบท จากบ้านหนองนกเขา ต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์  ถึง บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 ระยะทางยาวประมาณ 6 กิโลเมตร ผ่านหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 และถนนที่จะเดินทางมาหมู่ที่ 1 ,2 ,9 และที่ทำการ อบต.เป็นถนนลูกรัง ระยะทางประมาณ 2.8 กิโลเมตร

ถนนลาดยางของกรมทางหลวงชนบท จากบ้านหนองมัน ต.บุกระสัง อ.หนองกี่  จ.บุรีรัมย์  ถึงหมู่ที่ 9 บ้านไทรทอง ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ผ่านหมู่ที่ 5 ,6 ,3 ,1 ,2 และ 9

ถนนลูกรังจากบ้านไทรทอง หมู่ที่ 9  ถึงบ้านโนนสมบูรณ์ ต.โคกสูง ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร

ถนนลูกรังจากบ้านโคกลอย-โคกล่าม  ถึงบ้านบุกระสัง ต.บุกระสัง  ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร

ถนนสายภายในหมู่บ้าน  ถนนสายภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง ประมาณร้อยละ 70  เป็นถนนคอนกรีตประมาณร้อยละ 25 และเป็นถนนลาดยางประมาณร้อยละ 5

       

          แหล่งน้ำ

 ประเภทหนอง และบึง  ได้แก่ หนองพลวง  หนองสีฟัน  หนองหัวช้าง  หนองละเลิงเปลือย  หนองโจด  หนองตะกรุมทอง  หนองใหญ่  หนองไทร  หนองตะลุมปุ๊ก  และสระหลวง

 ประเภทคลอง ลำธาร ห้วย  ได้แก่ คลองลำจักราช และคลองอีสานเขียว

 

 

การประปา

การประปาของตำบลโคกสว่าง เป็นประปาที่ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง โดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง มีอยู่ 8 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2 ถึง หมู่ที่ 9 และประปาที่คณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินการเองมี 1 หมู่บ้านคือ หมู่ที่ 1 และมีโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ โดยดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคที่สะอาดตลอดทั้งปี

 

การไฟฟ้า

ปัจจุบันการดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้า ให้กับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อยู่ในความรับผิดชอบ และดำเนินงานโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองกี่  โดยจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในเขตเทศบาล อำเภอ และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อจ่ายให้กับบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ธุรกิจการบริการ อุตสาหกรรมและหน่วยงานราชการ เป็นต้น  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุกหลังคาเรือน                

 

การสื่อสาร

       

        โทรศัพท์

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ไม่มีโทรศัพท์แบบคู่สายขององค์การโทรศัพท์ มาให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และก็มีประเภทโทรศัพท์มือถือ (โทรศัพท์เคลื่อนที่) ส่วนใหญ่จะมีใช้ในกลุ่มของผู้มีฐานะทางสังคมเท่านั้น

                                จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่    จำนวน  16  หมายเลข

                                จำนวนโทรศัพท์ส่วนราชการ                     จำนวน    3  หมายเลข

       

          ระบบเสียงตามสาย

ระบบเสียงตามสาย หอกระจายข่าว  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างมีหอกระจายข่าว 1 หอ  และที่ใช้ร่วมกับกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน

       

        หน่วยงานที่มีข่ายวิทยุสื่อสารในพื้นที่

                กรมการปกครอง

                สถานีตำรวจภูธรหนองกี่

 

สถานที่ตั้ง อบต. เป็นอย่างไร
สะอาด
ดูดี
ไปมาสะดวก
หายาก
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.166.207.223
คุณเข้าชมลำดับที่ 703,001 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
ต. โคกสว่าง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
Tel : 044-666149  Fax : 044-666150
Email : khoksawang_br@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.